Regulamin Serwisu MOBIpest


Obowiązuje od 1 stycznia 2021
1. Postanowienia wstępne
1.1. Serwis internetowy MOBIpest, na który składają się strony internetowe www.mobipest.pl, www.mobipest.eu, aplikacja mobilna MOBIpest dostępna w Google Play.
1.2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego MOBIpest. Podczas korzystania z zasobów Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.
1.3. Z wyłączeniem Usług określonych w szczegółowych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi dostępne w Serwisie Internetowym MOBIpest.
1.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
1.5. Serwis internetowy MOBIpest umożliwia korzystanie użytkownikom ze swoich zasobów zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Definicje
2.1. Serwis – Serwis Internetowy MOBIpest; zorganizowana grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością FRODO Leszek Teschner (dalej zwane FRODO lub Usługodawcą) dostępnych pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1, do których prawa przysługują FRODO Leszek Teschner.
2.2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego MOBIpest oraz usług udostępnionych przez Serwis.
2.3. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, w tym:
2.3.1. zapoznawanie się materiałami dostępnymi w ramach Serwisu;
2.3.2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych;
2.3.3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet;
2.3.4. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet;
2.4. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.5. FKK – Firmowe Konto Klienta; konto zapewniające pełną funkcjonalność serwisu, zazwyczaj należące do firmy realizującej obsługę w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji dla klientów indywidualnych lub instytucjonalnych.
2.6. IKK – Indywidualne Konto Klienta; konto należące do wskazanego przedstawiciela podmiotu lub osoby fizycznej obsługiwanej przez firmę świadczącą usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, zapewniające częściową funkcjonalność Serwisu.
2.7. Konto pracownika – konto przypisane do jednego pracownika, który wykonuje czynności z zastosowaniem aplikacji dostępnej w ramach Serwisu; domyślnie pierwsze konto pracownika zakładane jest automatycznie na podstawie danych podanych podczas rejestracji FKK.
2.8. Superadmin – wydzielony dział IT znajdujący się w strukturach FRODO odpowiadający za funkcjonowanie i rozwój mechanizmów informatycznych Serwisu.
2.9. Firma DDD – firma świadcząca usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.
2.10. Newsletter – najnowsze informacje dotyczące Serwisu przesyłane okresowo za pośrednictwem poczty e-mail.
2.11. Abonament – opłata za dostęp do treści oferowanych przez Serwis, pobierana z góry za 12 kolejnych miesięcy.

3. Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego MOBIpest.
3.1. W ramach Serwisu, Użytkownik realizujący usługi w ramach deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji może korzystać z następujących usług:
3.1.1. Założyć Firmowe Konto Klienta (FKK).
3.1.2. Zbierać i przedstawiać dane zebrane podczas realizacji działań statutowych swojej firmy, w tym zakładać Indywidualne Konta Klientów (IKK).
3.1.3. Zapoznać się z materiałami dostępnymi w ramach domen Serwisu.
3.1.4. Dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług.
3.1.5. Korzystać z formularzy dostępnych w ramach domen Serwisu.
3.2. W ramach serwisu przedstawiciel podmiotu lub osoba fizyczna obsługiwana przez firmę DDD może korzystać z następujących usług:
3.2.1. Przeglądać dane zebrane podczas realizacji usług z zakresu deratyzacji dezynfekcji i dezynsekcji, w tym pobierać dokumenty potwierdzające wykonanie w/w usług.
3.2.2. Zapoznać się materiałami dostępnymi w ramach domen Serwisu.
3.2.3. Korzystać z formularzy dostępnych w ramach domen Serwisu.
3.3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie Internetowym MOBIpest odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.4. Z zastrzeżeniem pkt 3.5, do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej lub skorzystania z aplikacji mobilnej. Do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub aplikacji mobilnej.
3.5. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
3.6. W szczególnych przypadkach pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może dojść do podpisania osobnej umowy o świadczenie Usług na mocy której, kontynuowana będzie realizacja Usług, dostępnych w ramach Serwisu.
3.7. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisie jest odpłatne.

4. Prawa i obowiązki użytkownika
4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu MOBIpest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
4.1.1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
4.1.2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
4.1.3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
4.1.4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron internetowych naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
4.1.5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
4.1.6. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu.
4.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
4.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
4.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do serwisu MOBIpest treści o charakterze bezprawnym.

5. Odpowiedzialność
5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
5.1.1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
5.1.2. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika;
5.1.3. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
5.1.4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z serwisu MOBIpest, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
5.2. Użytkownik jest świadomy z zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.

6. Usługodawca:
6.1. Zapewni pełną anonimowość zbieranych danych.
6.2. Dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usługi Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci, niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów;
6.3. Informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
6.4. Zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w serwisu MOBIpest treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w serwisu MOBIpest, w tym, w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
6.5. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług, Serwisów.
6.6. Usługodawca może usuwać konta FKK, w przypadku gdy użytkownik nie korzystał z aplikacji przez okres dwóch lat, liczony od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ostatnie logowanie do serwisu.
6.7. Usługodawca może, za zgodą Użytkownika, wyrażoną podczas rejestracji zbierać anonimowo, do celów statystycznych, dane odnośnie aktywności szkodników. Zbierane dane obejmować będą:
6.6.1. aktywność szkodnika
6.6.2. typ szkodnika
6.6.3. okres występowania
6.6.4. lokalizacja. rozumiana poprzez województwo

7. Cennik
7.1. Pierwsze 90 dni korzystania z Serwisu Internetowego MOBIpest jest bezpłatne.
7.2. W ramach usług realizowanych przez serwis internetowy MOBIpest dostępne są następujące abonamenty:
7.2.1. Pakiet MINI - pozwala na obsługę do 1000 aktywnych kodów QR przez jednego konta pracownika
7.2.2. Pakiet MIDI - pozwala na obsługę do 3000 aktywnych kodów QR oraz posiadanie jednocześnie do trzech aktywnych kont pracownika.
7.2.3. Pakiet MAXI – pozwala na obsługę do 5000 aktywnych kodów QR oraz posiadanie jednocześnie do pięciu aktywnych kont pracowników
7.2.4. Pakiet SUPER – pozwala na obsługę nieograniczonej liczby aktywnych kodów QR oraz zakładanie nieograniczonej liczby aktywnych kont pracownika.
7.3. Za dostęp do usług realizowanych przez serwis internetowy MOBIpest pobierany jest abonament płatny z góry, w wysokości:
7.3.1. Za pakiet dostępu MINI 344,00 zł netto za rok,
7.3.2. Za pakiet dostępu MIDI 1168,00 zł netto za rok,
7.3.3. Za Pakiet dostępu MAXI 2328,00 zł za netto za rok,
7.3.4. Za pakiet dostępu SUPER 3488,00 zł netto za rok.
7.4. Zakup abonamenty odbywać się będzie przez domenę mobipest.eu.
7.5. Każdorazowo za zakup pakietu wystawiona zostanie elektroniczna Faktura VAT, zgodnie z przepisami, która przesłana będzie na adres wskazanych podczas rejestracji FKK.

8. Newsletter
8.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
8.2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez FRODO.
8.3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez FRODO informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
8.4. Newsletter zawiera informacje o nowych funkcja serwisu MOBIpest, instrukcje użytkowania, bieżących zmianach wprowadzanych w zakresie serwisu MOBIpest, opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z FRODO
8.5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni.
8.6. Każdy Newsletter zawiera:
8.6.1. informację o FRODO jako nadawcy Newslettera,
8.6.2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
8.6.3. Informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
8.7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8.8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.mobipest.pl lub www.mobipest.eu. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
8.9. Wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”, kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez FRODO wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze MOBIpest”.
8.10. W przypadku witryny www.mobipest.pl rejestracja następują w momencie wypełnienia formularza rejestracji i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
8.11. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
8.12. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.
8.13. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
8.14. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
8.15. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać zgodnie z zapisami rozdziału 10:
8.15.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@mobipest.pl
8.15.2. telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 618 777 091, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)

9. Własność Intelektualna.
9.1. Właścicielem zebranych i przesyłanych w ramach FKK danych jest podmiot realizujący usługi DDD.
9.2. Serwis Internetowy MOBIpest oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
9.3. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie Internetowym MOBIpest, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie Internetowym MOBIpest utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
9.4. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w serwisu MOBIpest Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
9.5. Zamieszczając Materiały w serwisu MOBIpest Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach serwisu MOBIpest i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.
9.6. Użytkownicy mają pełne prawo do żądania usunięcia zebranych i przesyłanych w ramach FKK danych.

10. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług serwisu MOBIPEST
10.1. Dane dostępne w ramach serwisu internetowego MOBIpest, przechowywane są na serwerach zewnętrznych.
10.2. Dostęp i korzystanie z serwisu MOBIpest (Usług/Serwisów) możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści serwisu MOBIpest niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Usług serwisu MOBIpest sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
10.3. Do funkcjonowania aplikacji mobilnej MOBIpest dostępnej w sklepie Google Play konieczne jest posiadanie urządzenia mobilnego typu tablet, smartfon z dostępem do Internetu opartego na systemie android w wersji 4 lub nowszej.

11. Polityka prywatności i Cookies
11.1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z serwisu MOBIpest w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies”; (dalej: pliki “cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w serwisu MOBIpest. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
11.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
11.3. W przypadku korzystania z Usług w serwisie MOBIpest Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z kluczowych usług w serwisie MOBIpest. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015, 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, 1422 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.4. Administratorem danych jest FRODO Leszek Teschner, ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań, NIP 7821526416
11.5. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie wcześniej wyrażonej zgody wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
11.6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie lub drogą elektroniczną. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
11.7.
Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawa do przeniesienia danych oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują użytkownikowi także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
11.8. W ramach poszczególnych elementów serwisu zbierane są następujące dane:
11.8.1. Imię i Nazwisko posiadającej dostęp do konta FKK
11.8.2. Nazwa klienta (podmiotu)
11.8.3. Adres klienta (Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość)
11.8.4. E-mail
11.8.5. adres witryny internetowej
11.8.6. NIP
11.8.7. REGON
11.8.8. KRS
11.8.9. Numer telefonu klienta
11.8.10. Nazwa obiektu
11.8.11. Adres obiektu
11.8.12. IP - klienta
11.8.13. Imię i Nazwisko posiadającej dostęp do konta IKK
11.8.14. Numer telefonu osoby posiadającej dostęp do IKK
11.8.15. Stanowisko pracy osoby posiadającej dostęp do IKK
11.8.16. adres e-mail osoby posiadającej dostęp do IKK
11.8.17. IP osoby posiadającej dostęp do IKK
11.8.18. Imię i nazwisko pracownika firmy wykonującej usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji.
11.8.19. telefon pracownika firmy wykonującej usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji.
11.8.20. e-mail pracownika firmy wykonującej usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji.
11.8.21. podpis pracownika firmy wykonującej usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji.
11.8.22. imię i nazwisko osoby podpisującej dokumenty w aplikacji mobilenj MOBIpest
11.8.23. Podpis osoby podpisującej dokumenty w aplikacji mobilenj MOBIpest.
11.9. Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do serwisu MOBIpest, a także sam proces autoryzacji (logowania) realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który stosowany jest w celu ochrony transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane i przetwarzane przez serwis MOBIpest z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
11.10. Administrator danych osobowych powierza powyższe dane firmą zewnętrznym w ramach umowy powierzenia danych osobowych, w zakresie koniecznym do realizacji usług dostępu do serwisu internetowego MOBIpest.
11.11. Użytkownik każdorazowo może złożyć zapytanie do iodo@mobipest.pl w celu wglądu, poprawienia lub usunięcia informacji zawierających jego dane osobowe.
11.12. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Stron MOBIpest, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stronami MOBIpest z tego urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartphone itp.). Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi , swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.
11.13. MOBIpest stosuje Cookies w następujących celach: ·
11.13.1. Poprawienia szybkości ładowania stron www.
11.13.2. dopasowania treści i reklam dostępne na Stronach MOBIpest do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika,
11.13.3. ułatwienia reklamodawcom prezentowania Użytkownikom Internetu reklam dopasowanych ich zainteresowań
11.13.4. zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak ludzie korzystają ze Stron MOBIpest (w tym: naszych usług, naszych aplikacji) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.
11.13.5. Zebrane dane nie identyfikują tożsamości Użytkownika na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników na Stronach MOBIpest) zbierane przy użyciu Cookies mogą być także zestawiane z danymi podanymi nam przez Użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja) i przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc. Do realizacji celów wskazanych powyżej, MOBIpest może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.
11.14. Na Stronach MOBIpest mogą być stosowane
11.14.1. Cookies sesyjne pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Stron MOBIpest.
11.14.2. Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.
11.15. W serwisie wykorzystywane jest oprogramowanie analityczne podmiotów trzecich (np. Google Analitics) zamieszczające w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.
12. Tryb postępowania reklamacyjnego
12.1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu MOBIpest przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu MOBIpest.
12.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: bok@mobipest.pl lub listownie na adres: FRODO Leszek Teschner, ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 POznań, z dopiskiem MOBIpest
12.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
12.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
12.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
12.6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu http://http://poznan.wiih.gov.pl/index.php/sad-polubowny/. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
12.7. Wszelkie informacje o naruszeniach należy kierować do BOK na adres bok@mobipest.pl

13. Postanowienia końcowe
13.1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług, Serwisu MOBIpest jest prawo polskie.
13.2. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
13.3. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13.4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
13.5. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Serwisu MOBIpest. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu MOBIpest pod linkiem: www.mobipest.eu/regulamin.html lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisu MOBIpest, informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.