Regulamin Serwisu Internetowego MOBIpest

Obowiązuje od 25-01-2021


§ 1 Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego MOBIpest (w szczególności z najważniejszych elementów Serwisu jakim są Aplikacje), a także prawa i obowiązki Użytkownika oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy.

§ 2 Definicje

1. Aplikacja internetowa – element Serwisu, aplikacja obsługiwana przez przeglądarkę internetową, dostępna pod adresem www.mobipest.pl, w pełni funkcjonalne narzędzie do obsługi dokumentacji DDD.
2. Aplikacja mobilna – element Serwisu, aplikacja dostępna w sklepie Google Play, służąca do obsługi narzędzi Serwisu w terenie, na urządzeniach mobilnych.
3. Aplikacje – łącznie: Aplikacja Internetowa i Aplikacja Mobilna.
4. Cennik – opublikowany na stronie internetowej Usługodawcy i w Aplikacji Internetowej cennik, zawierający dane o opłatach za korzystanie z Aplikacji.
5. Firmowe Konto Klienta – konto Użytkownika zapewniające pełną funkcjonalność Serwisu, dedykowane firmom świadczącym usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
6. Hasło – stworzona przez Użytkownika kombinacja minimum 8 znaków, w tym co najmniej jednej liczby i jednego znaku specjalnego.
7. Indywidualne Konto Klienta – konto Użytkownika zapewniające ograniczoną funkcjonalność Serwisu, ściśle powiązane i w pełni zależne od Firmowego Konta Klienta, pod którym zostało utworzone,
dedykowane podmiotom lub osobom fizycznym, na rzecz których świadczone są usługi przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta.
8. Konto Pracownika – konto Użytkownika zapewniające ograniczoną funkcjonalność Serwisu, ściśle powiązane i w pełni zależne od Firmowego Konta Klienta, pod którym zostało utworzone, dedykowane pracownikom Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta.
9. Login – unikatowy sposób identyfikacji Użytkownika Aplikacji, niezbędny do zabezpieczenia dostępu do Aplikacji i wykorzystywany przez Użytkownika przy korzystaniu z niej, stanowiący indywidualny adres email Użytkownika. 10. Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp. zbierane, tworzone i edytowane w Aplikacjach przez Użytkowników.
11. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, stanowiącymi jego integralną część. 12. Serwis – należące do Usługodawcy: strona internetowa (www.mobipest.eu), Aplikacja internetowa
13. Superadmin – wydzielony dział IT znajdujący się w strukturach Usługodawcy, odpowiadający za funkcjonowanie i rozwój mechanizmów informatycznych Serwisu.
14. Usługi – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, będące:
14.1. Usługą informatyczną w zakresie dotyczącym udostępniania Użytkownikowi Aplikacji;
14.2. Usługę informacyjną w zakresie dotyczącym możliwego udostępniania w Serwisie artykułów i informacji, w szczególności w temacie świadczenia usług i tworzenia dokumentacji z zakresu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji;
14.3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet.
15. Usługodawca – FRODO Leszek Teschner, adres: ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań, posługujący się numerem NIP: 7821526416 i numerem REGON: 634600953.
16. Użytkownik – zarejestrowana w Aplikacji/Aplikacjach osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, identyfikowany Loginem i Hasłem, właściciel Firmowego Konta Klienta, Indywidualnego Konta Klienta lub Konta Pracownika.
17. Newsletter – najnowsze informacje dotyczące Serwisu przesyłane okresowo za pośrednictwem poczty email.
18. Subskrypcja – opłata za dostęp do treści oferowanych przez Serwis, pobierana z góry za kolejnych 12 miesięcy.

§ 3 Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

1. W momencie każdorazowego otwarcia w przeglądarce strony internetowej Serwisu dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi informacyjnej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub odwiedzającym stronę. Umowa ta jest rozwiązywana w momencie opuszczenia strony internetowej Serwisu przez Użytkownika lub odwiedzającego stronę.
2. Umowa o świadczenie Usługi informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji (rejestracji). Umowa ta zawierana jest na okres odpowiadający czasowi subskrypcji Aplikacji przez Użytkownika.
3. W szczególnych przypadkach pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może dojść do podpisania osobnej umowy o świadczenie Usług, na mocy której, kontynuowana będzie realizacja Usług, dostępnych w ramach Serwisu.
4. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć oświadczenie za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@mobipest.pl przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
6. Usługodawca dokona zwrotu płatności na wskazany przez Użytkownika numer bankowy nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku wygaśnięcia subskrypcji, Użytkownik ma dostęp do swojego konta, jednak funkcjonalności Aplikacji zostają znacznie ograniczone. Użytkownik nie może tworzyć nowych i edytować istniejących dokumentów.
8. Dane, Materiały i dane osobowe na Firmowym Koncie Klienta i powiązanych z nim Indywidualnych Kontach Klienta oraz Kontach Pracownika archiwizowane są przez Usługodawcę przez 2 lata od dnia wygaśnięcia subskrypcji, chyba że Użytkownik zgłosi wcześniej żądanie usunięcia danych.

§ 4 Wymagania techniczne

1. Dostęp i korzystanie ze strony internetowej oraz Aplikacji Internetowej możliwe jest dla Użytkowników korzystających z urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu i z zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome, Google Chrome Mobile, Mozilla Firefox, Safari lub Safari Mobile w wersji aktualnej na dzień korzystania ze strony. W celu pełnego wyświetlania treści strony internetowej niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
2. Dostęp do Aplikacji mobilnej dostępnej w sklepie Google Play i korzystanie z niej możliwe jest dla Użytkowników posiadających urządzenie mobilne typu tablet lub smartfon z dostępem do Internetu, opartego na systemie Android w wersji 4 lub nowszej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem urządzeń nie spełniających wymagań technicznych zapisanych w regulaminie.
4. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest ponadto posiadanie przez Użytkownika indywidualnego adresu e-mail (tj. przeznaczonego wyłącznie dla niego).

§ 5 Rejestracja

1. Pierwsze skorzystanie z Aplikacji rozpoczyna rejestracja Użytkownika. W tym celu Użytkownik podaje swój adres e-mail oraz ustala Hasło, wpisując je dwukrotnie w odpowiednie pola formularza rejestracyjnego oraz potwierdza rejestrację klikając w link aktywacyjny zawarty w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rejestracji Użytkownika.
2. Adres e-mail Użytkownika, wykorzystywany do rejestracji, nie może być wcześniej zapisany w bazie Usługodawcy do identyfikacji innego konta w Aplikacji. W przypadku, gdyby okazało się, że adres e-mail Użytkownika został wykorzystany do rejestracji konta przez osobę trzecią niemającą faktycznego dostępu do tego adresu e-mail lub której dostęp do adresu e-mail jest bezprawny, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przekazać tę informację Usługodawcy.
3. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usług jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu bez jakichkolwiek zastrzeżeń i zapoznanie się z Polityką prywatności udostępnioną na stronie internetowej www.mobipest.eu.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

1. W ramach Serwisu Użytkownik – właściciel Firmowego Konta Klienta może korzystać w szczególności z Usług:
1.1. założenie Firmowego Konta Klienta
1.2. tworzenie, zbieranie, analizowanie i przechowywanie danych zebranych podczas realizacji działań z zakresu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji na rzecz swoich klientów;
1.3. przeprowadzania działań na rzecz swoich klientów w terenie, w oparciu o zakodowane punkty monitorowania, edytowalne formularze i dokumenty;
1.4. gromadzenie Materiałów i przetwarzanie danych osobowych w ramach Firmowego Konta Klienta;
1.5. zakładanie Indywidualnych Kont Klienta oraz udostępnianie danych i Materiałów w ramach Indywidualnych Kont Klienta;
1.6. zakładanie Kont pracownika oraz udostępnianie danych i Materiałów w ramach Kont Pracownika;
1.7. korzystanie ze wzorów dokumentów, formularzy i baz dostępnych w Serwisie;
1.8. zakup dodatkowych wzorów formularzy i baz dostępnych w Serwisie;
1.9. zapoznawanie się z materiałami dostępnymi w ramach domen Serwisu.
2. W ramach Serwisu Użytkownik Indywidualnego Konta Klienta może korzystać w szczególności z Usług:
2.1. odpowiedź na zaproszenie do rejestracji w MOBIpest, przesłane przez właściciela Firmowego
Konta Klienta, realizującego dla Użytkownika usługi z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;
2.2. przeglądanie oraz pobieranie danych i dokumentów udostępnionych przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta na Indywidualnym Koncie Klienta;
2.3. zapoznawanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej Serwisu. 3. W ramach Serwisu Użytkownik Konta Pracownika może korzystać w szczególności z Usług:
3.1. odpowiedź na zaproszenie do rejestracji w MOBIpest, przesłane przez właściciela Firmowego Konta Klienta, pracodawcę lub zleceniodawcę;
3.2. korzystanie z Aplikacji w celu wykonywania obowiązków służbowych, zleconych prac; 3.3. zapoznawanie się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej.
4. Zakres funkcjonalności Aplikacji uzależniony jest od zasubskrybowanego pakietu. Limit kodów ogranicza liczbę punktów monitorowania wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta. Przekroczenie limitu spowoduje blokadę nadliczbowych punktów monitorowania do czasu wykupu pakietu z większym limitem kodów.
5. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają Użytkownikowi umieszczone w niej podpowiedzi oraz dostępna w Aplikacji Internetowej Instrukcja. W celu uzyskania dodatkowej pomocy w korzystaniu z Aplikacji, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres bok@mobipest.pl.
6. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownikowi lub osobie odwiedzającej stronę mogą być wyświetlone reklamy lub inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy lub jego partnerów.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkowników i osób odwiedzających Serwis

1. Użytkownik i osoba odwiedzająca stronę internetową, zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem, jak również z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich oraz przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującą ustawą i regulacjami prawa Unii Europejskiej.
2. Zamieszczając Materiały w Serwisie Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz że Użytkownik posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, pozwalające mu udostępniać Materiały na łamach Serwisu
3. Przetwarzając dane osobowe Użytkownik – właściciel Firmowego Konta Klienta oświadcza, że jest ich Administratorem lub właścicielem i dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej chronić dane osobowe, które przetwarza, działa zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych.
4. Sposób przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego te dane na zlecenie Administratora oraz inne informacje dotyczące ochrony danych, w tym danych osobowych, został szczegółowo opisany w Polityce prywatności, opublikowanej na stronie internetowej Serwisu.
5. Użytkownik, dla ochrony własnych interesów i zasobów, powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji. W przypadku utraty Hasła, możliwe jest zresetowanie Hasła w Aplikacji poprzez wybranie opcji „Zapomniałeś hasła?” na stronie logowania Aplikacji Internetowej i postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
6. Użytkownik – właściciel Firmowego Konta Klienta może zarchiwizować dane i Materiały z poszczególnych Indywidualnych Kont Klienta i pobrać je na swoje urządzenie.
7. Użytkownik Indywidualnego Konta Klienta może zarchiwizować dane i Materiały ze swojego konta i pobrać je na swoje urządzenie.
8. Użytkownik – właściciel Firmowego Konta Klienta, ma pełne prawo do żądania stałego usunięcia Firmowego Konta Klienta i wszystkich danych i Materiałów zgromadzonych na koncie. W tym celu Użytkownik musi złożyć oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres e-mail bok@mobipest.pl.
9. Użytkownik – właściciel Firmowego Konta Klienta może na stałe usunąć Indywidualne Konta Klienta oraz Konta Pracownika i wszystkie dane oraz Materiały zgromadzone na tych kontach.


§ 8 Obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy

1. Użytkownik powinien być świadomy, że Aplikacje i informacje zawarte w Serwisie stanowią jedynie wsparcie dla prowadzenia działalności i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość i zgodność z przyjętymi normami oraz przepisami prawa usług świadczonych przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta na rzecz swoich klientów.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów sprzętu lub oprogramowania lub nieprawidłowego działania sprzętu obsługującego Aplikacje i Serwis. 3. Usługodawca dopełni wszelkich starań, by dane i Materiały przechowywane w Serwisie przez Użytkowników były bezpieczne i należycie chronione.
4. Usługodawca dołoży należnej staranności, aby korzystanie z Usług Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem. Jednocześnie Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii lub modernizacji technicznej Serwisu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Serwisu przez Użytkownika lub osobę odwiedzającą w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, jak również sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia Użytkownikowi lub odwiedzającemu stronę internetową dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści, w przypadku stosowania przez niego sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści w Serwisie.

§ 9 Opłaty za korzystanie z Aplikacji


1. Usługa informatyczna świadczona za pośrednictwem Aplikacji jest płatna.
2. Opłaty za korzystanie z Aplikacji zawarte są w Cenniku, dostępnym na stronie www.mobipest.eu.
3. Opłaty mają charakter abonamentowy (subskrypcja) lub jednorazowy.
4. Subskrypcja jest opłatą za korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta przez 12 miesięcy od daty zakupy, a opłata jest uiszczana z góry za trwania subskrypcji (okres 12 miesięcy). 5. Opłata subskrypcyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z korzystania z Aplikacji przez Użytkownika lub zakupu subskrypcji innego pakietu przez Użytkownika. W momencie zakupu subskrypcji innego pakietu, automatycznie liczony jest okres subskrypcji (12 miesięcy) od dnia zakupu nowego pakietu. Okresy subskrypcyjne w ramach dwóch pakietów nie sumują się.
6. Korzystanie z aplikacji przez Użytkownika Indywidualnego Konta Firmowego i Użytkownika Konta Pracownika jest bezpłatne, ale ograniczone czasem i funkcjonalnością od Firmowego Konta Klienta.
7. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest w ramach jednego z pięciu pakietów (planów subskrypcyjnych) opisanych w Cenniku.
8. Dostępne metody płatności prezentowane są przyszłemu Użytkownikowi na etapie składania zamówienia.
9. Płatności w systemie PayPal realizowane są przez PayPal (Europe) - PayPal S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luksemburg - w sposób zgodny z jego regulaminem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora płatności.
10. Płatności elektroniczne przelewy24 realizowane są przez operatora płatności PayPro - PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. - w sposób zgodny z jego regulaminem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora płatności.
11. Płatności elektroniczne tPay realizowane są przez operatora płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań Nowe Miasto pod numerem 0000412357, w sposób zgodny z jego regulaminem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora płatności.
12. Opłaty będą dokumentowane fakturami VAT wystawianymi przez Usługodawcę i udostępnianymi w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, na co niniejszym Użytkownik wyraża zgodę.
13. Każdy z wybranych pakietów definiuje limit kodów możliwych do wprowadzenia do Aplikacji przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta.
14. Opłaty jednorazowe naliczane są w szczególności za zakup dokumentów dodatkowych oferowanych przez Serwis: baz, formularzy.


§ 10 Własność Intelektualna

1. Treści udostępniane w Serwisie oraz architektura Serwisu i same Aplikacje stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i tym samym podlegają ochronie prawnej. 2. W Serwisie mogą być również udostępniane znaki towarowe, bazy danych c
hronione przez prawa o dobrach niematerialnych, w szczególności prawa własności przemysłowej.
3. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
4. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
5. Właścicielem umieszczonych, tworzonych i przechowywanych w ramach Firmowego Konta Klienta Materiałów jest Użytkownik – właściciel Firmowego Konta Klienta i to on odpowiada za wykorzystanie ich zgodnie z przepisami prawa.


§ 11 Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, informacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz informacji z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
2. Usługa Newslettera jest bezpłatna.
3. Newsletter jest przesyłany na podstawie zgody Użytkownika dokonywanej podczas rejestracji lub zgody wyrażonej w formularzu umieszczonym na stronie www.mobipest.eu.
4. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przesyłanie Newslettera, klikając na link Newsletter dołączony do stopki każdej wiadomości, wpisując swój adres e-mail i klikając „wypisz się”.

§ 12 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca: FRODO Leszek Teschner, adres: Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań, posługujący się numerem NIP: 7821526416 i numerem REGON: 634600953.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@mobipest.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
3.1. Rejestracja w Serwisie, logowanie i uwierzytelnianie, zarzadzanie żądaniami Użytkowników (np. zapraszanie innych Użytkowników do Aplikacji) Podstawa prawna: umowa (regulamin), wykonywanie umowy, działanie na żądanie osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO), identyfikacja i uwierzytelnianie. Podstawa prawna: identyfikacja i uwierzytelnianie, umowa (regulamin)
3.2. Funkcjonalność Aplikacji (przechowywanie danych osobowych gromadzonych w ramach kont przez Użytkowników – w tym danych wrażliwych: obrazu podpisu – celem skutecznego wypełniania działań dla jakich stworzona została Aplikacja)
Podstawa prawna: umowa (regulamin), wykonywanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 3.3. Obsługa Użytkownika – powiadamianie o zmianach w Serwisie, rozwiązywanie problemów za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonu, poczty elektronicznej.
Podstawa prawna: umowa (regulamin), wykonywanie umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO). 3.4. Obsługa procesu reklamacyjnego
Podstawa prawna: umowa (regulamin), wykonywanie umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO). 3.5. Wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych Podstawa prawna: umowa (regulamin), obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawa o rachunkowości, przepisy prawa podatkowego
3.6. Cele marketingowe (wyłącznie za zgodą Użytkownika) – Newsletter Podstawa prawna: zgoda, marketing bezpośredni własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 (dwa) lata od momentu wygaśnięcia subskrypcji (rozwiązania umowy) lub do czasu wniesienie przez Użytkownika – właściciela Firmowego Konta Klienta woli trwałego usunięcia danych. Po wskazanym okresie dane będą trwale usuwane.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
5.1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5.2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.
6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.

§ 13 Reklamacja

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu MOBIpest przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu MOBIpest.
2. Wszelkie reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail bok@mobipest.pl.
3. Konieczne elementy zgłoszenia reklamacyjnego to:
3.1. imię i nazwisko zgłaszającego,
3.2. adres e-mail (powinien być to adres e-mail, na który zarejestrowane jest konto Użytkownika w Aplikacji),
3.3. adres Użytkownika,
3.4. szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że zgłoszenie wymagać będzie dostarczenia Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 (czternastu) dni liczony będzie od daty otrzymania takich informacji.
5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie. 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem, związane z umowami zawier
anymi za pośrednictwem Serwisu, będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, o których to zmianach jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników.
4. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, gdyż staje się on obowiązującym z dniem publikacji zmian na stronie internetowej Serwisu.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie internetowej Serwisu